Verditaksering

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Boligsalgsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Verditaksering av boliger er et produkt som er meget aktuelt, spesielt i dagens marked, hvor renten vandrer opp og ned.

Ved verditaksering er hovedformålet å beregne eiendommens markedsverdi på takseringsdagen, hensyntatt beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, eventuelle heftelser, bruksrettigheter, m.m Verditakst er basert på en visuell besiktigelse av eiendommen, supplert med enkle målinger. Av takstdokumentet skal følgende opplysninger framgå:

  • Opplysninger om eiendommens hjemmelsforhold, ev. heftelser, rettigheter og servitutter iflg. grunnboken.
  • Arealopplysninger.
  • Generelle konstruksjonsmessige opplysninger.
  • Generelle opplysninger om beliggenhet, vedlikehold, årlige utgifter, opparbeidelse av tomt, åpenbare feil, mangler og svikt.

Det beløp som takstmannen mener eiendommen normalt kan omsettes for på takstdagen.

Eiendommens låneverdi

Låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi lånegiver den nødvendige sikkerhet for sitt pant i eiendommen.

Verditakst kan danne grunnlag for salg, refinansiering, arveoppgjør, skilsmisseoppgjør, rettslige tvister mm.

Verditaksering av hytter og fritidseiendommer utføres på samme måte. Her stilles det ennå strengere krav til takstmannen, da markedet ofte er opphetet og variasjonene på eiendommene er store. Dette krever god lokalkunnskap og markedsinnsikt.

VELG RIKTIG TAKSTMANN!

Å velge riktig takstmann er en av de viktigste avgjørelesene du kan gjøre for din framtid.